Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via, de website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Artikel 1 Definities

1.1 Website: de website van Vegan Marleen handelend, onder de handelsnaam Your Foodprint, is te bereiken via www.veganmarleen.nl.
1.2 Klant: de natuurlijk persoon (de consument) niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Vegan Marleen of Your Foodprint en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.3 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Vegan Marleen of Your Foodprint en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Vegan Marleen/Your Foodprint zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Vegan Marleen/Your Foodprint slechts bindend, indien en voor zover deze door Vegan Marleen/Your Foodprint uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van Vegan Marleen/Your Foodprint afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Als er verzendkosten en/of transactiekosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vegan Marleen/Your Foodprint kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Vegan Marleen/Your Foodprint afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 Vegan Marleen/Your Foodprint kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Vegan Marleen/Your Foodprint door het bestelproces te doorlopen en het voldoen aan de daarbij door Vegan Marleen/Your Foodprint gestelde eisen en voorwaarden.
4.2 Vegan Marleen/Your Foodprint bevestigt de bestelling per e-mail. Zolang dit niet gebeurd is, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Vegan Marleen/Your Foodprint het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 Vegan Marleen/Your Foodprint kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Vegan Marleen/Your Foodprint op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5 Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2 Tijdens de registratieprocedure geeft de klant zijn/haar gegevens op waarmee hij/zij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3 Klant dient zijn inloggegevens en wachtwoord strikt geheim te houden. Vegan Marleen/Your Foodprint is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Vegan Marleen/Your Foodprint daarvan in kennis te stellen, zodat Vegan Marleen/Your Foodprint gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door Vegan Marleen/Your Foodprint is ontvangen, stuurt Vegan Marleen/Your Foodprint de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2 Vegan Marleen/Your Foodprint is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, zoals het inhuren van een bezorgservice.
6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke manier levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.
6.4 Indien Vegan Marleen/Your Foodprint de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Bovendien kunnen producten door overmachtssituaties, weersomstandigheden, seizoensomstandigheden etc. (tijdelijk) niet leverbaar zijn.
6.5 Vegan Marleen/Your Foodprint raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven adres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Als uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant.
6.7 Vegan Marleen/Your Foodprint is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is.

Artikel 7 Herroepingsrecht

7.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Vegan Marleen/Your Foodprint binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
7.2 De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
7.3 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product voor de heenzending naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
7.4 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
7.5 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.6 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Vegan Marleen/Your Foodprint , of op andere ondubbelzinnige wijze aan Vegan Marleen/Your Foodprint kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Vegan Marleen/Your Foodprint bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

7.7 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de producten worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.
7.8 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
7.9 Het herroepingsrecht geldt niet voor: producten die snel kunnen bederven of verouderen, producten die gekoeld zijn verzonden, producten die om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken en producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Artikel 8 Betaling

8.1 Klant betaalt de bestelling aan Vegan Marleen/Your Foodprint volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden. Vegan Marleen/Your Foodprint is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
8.2 Er kan middels iDeal, Bancontant/Mister Cash, Overboeking en Paypal betaald worden. Zoals in artikel 3 reeds is gesteld kan de prijs afwijken van de prijs die reeds vooruit betaald is, of van de prijs die getoond is in het bestelproces/bij het aanbod.
8.3 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Vegan Marleen/Your Foodprint is gewezen op de te late betaling en Vegan Marleen/Your Foodprint de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vegan Marleen/Your Foodprint gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Vegan Marleen/Your Foodprint kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9 Garantie en conformiteit

9.1 Vegan Marleen/Your Foodprint staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Vegan Marleen/Your Foodprint er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.2 Een door Vegan Marleen/Your Foodprint, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Vegan Marleen/Your Foodprint daarvan in kennis te stellen.
9.4 Indien Vegan Marleen/Your Foodprint de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Artikel 10 Klachtenprocedure

10.1 Als Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Vegan Marleen/Your Foodprint, dan kan hij bij Vegan Marleen/Your Foodprint per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2 Vegan Marleen/Your Foodprint geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Vegan Marleen/Your Foodprint binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Vegan Marleen/Your Foodprint verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform het op de Website gepubliceerde privacy policy.

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vegan Marleen/Your Foodprint gevestigd is.
12.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.

Vegan Marleen
Email: hallo@veganmarleen.nl

Back To Top